S.T.E.R. 

(Stap tot Eigen Ruimte)

Wij zijn vereniging S.T.E.R. (Stap tot Eigen Ruimte), opgericht door ouders die voor hun kinderen, met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of een licht verstandelijke beperking, binnen de dorpskern van Oirschot een wooninitiatief willen opzetten.

Vanuit dit wooninitiatief waarin wij samen werken met Cello en Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd gaan wij een woonzorgcomplex realiseren voor 24 jongvolwassenen verdeeld over de volgende 3 groepen:

  • 2 groepen van elk 8 jongvolwassenen waarvoor 24-uurs zorg nodig is en die een Wlz-indicatie hebben
  • 1 groep van 8 jongvolwassenen die begeleiding op maat krijgen op basis van een beschikking vanuit de Wmo. Dit kan op basis van een reguliere beschikking of een beschermd wonen beschikking. Wel is het hierbij van belang dat de kandidaten voldoen aan het vanuit vereniging S.T.E.R. gestelde bewonersprofiel.

Belangrijk hierbij is het volgende:
Mensen met een (psychische) kwetsbaarheid maken zoveel mogelijk onderdeel uit van de samenleving. Zij dragen een eigen verantwoordelijkheid, net als het sociale netwerk om de persoon heen en zij kunnen ook rekenen op vraaggerichte ondersteuning. De herstelgedachte en een positieve kijk op gezondheid zijn daarbij leidend. Om het herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is de inzet vanuit Beschermd Wonen gebaat bij een nauwe aansluiting op de lokale ondersteuningsketen. Een preventieve aanpak of snel handelen bij problemen voorkomt erger. Het is hierbij van belang dat zorg en ondersteuning zo flexibel mogelijk worden georganiseerd qua duur en intensiteit. Binnen het woonzorgcomplex is toezicht en begeleiding aanwezig, zowel op geplande als ongeplande momenten. Het doel is om te groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Vereniging

Bouwontwikkeling

Partners

Instroomleeftijd

Gezien de groepssamenstelling en de leeftijden van onze kinderen, hanteren wij een instroomleeftijd van 18 tot 30 jaar.

Wanneer wij naar onze kinderen kijken beseffen wij dat gebaseerd op hun individuele beperkingen, het voor hen niet mogelijk is om zelfstandig te wonen. Door het realiseren van dit woonzorgcomplex kunnen wij voor hen een eigen plek creëren waar ze een vertrouwd, veilig en geborgen thuis zullen vinden. Een thuis waarin eenieder de mogelijkheid krijgt om zich op zijn of haar eigen niveau verder te ontwikkelen.

Wij vinden als ouders dat iedereen met een beperking het recht heeft om in of nabij zijn/haar huidige woonomgeving te wonen en te participeren. Wij zijn daarbij als ouders betrokken en medeverantwoordelijk voor het opstarten van het woonzorgcomplex en willen ook in de toekomst betrokken blijven en inspraak blijven houden op het gebied van wonen en zorg voor onze kinderen.

Quotes betrokkenen

Men zegt wel dat er weinig voor starters gebouwd wordt in Oirschot, maar zie dan nu dit mooie Woonzorgcomplex voor 24 starters! Ik vertrouw erop dat jullie in ons fantastische dorp, samen met een actieve groep van vrijwilligers en ondersteund door de professionals van Cello, een prachtige toekomst met elkaar en met ons in Oirschot kunnen opbouwen!!

– Quote Joep van de Ven, wethouder gemeente Oirschot –

“Los laten” is een proces en als ouder voel je natuurlijk aan wanneer dat goed of niet goed gaat. Bij onze jongvolwassenen die in Villa Parkzicht gaan wonen ligt dat anders. Zij zullen allemaal extra aandacht, zorg en liefde nodig hebben. Voor een ieder gebaseerd op zijn of haar eigen behoeften, en persoonlijke invulling. Als ouder is onze toekomst droom dat we jou loslaten, maar we vertrouwen erop dat we samen met Cello jou de vrijheid, kracht en ontplooings mogelijkheden kunnen bieden voor jou en jullie als groep. En dat jullie een fijne en gelukkige toekomst tegemoet gaan. Wij zullen er altijd zijn, en om jullie heen blijven staan.

— Quote Ouder –

Veelgestelde vragen

Voor wie is de woonvoorziening precies bedoeld?
In het wooninitiatief zullen 24 appartementen worden gerealiseerd voor jongvolwassenen met een licht of matig verstandelijke beperking en/of ASS (autisme spectrum stoornis). Het betreft hier 2 groepen van elk 8 bewoners die beschikken over een Wlz-indicatie en 1 groep van 8 bewoners die een Wmo-beschikking hebben.
Wie realiseert die woonvoorziening?

Cello Zorg realiseert de woonvoorziening, samen met vereniging S.T.E.R. en stichting ouderinitiatief Den Bongerd twee initiatiefgroepen van ouders.

Wanneer zal de woonzorgvoorziening worden opgeleverd?
De verwachting is dat medio zomer 2024 zal zijn.
Zijn er nog appartementen beschikbaar?
Nee, er zijn geen appartementen meer beschikbaar.
Hebben jullie een wachtlijst?
Ja, voor zowel de Wmo alsook voor Wlz is een wachtlijst samengesteld. Bij evt vertrek van een bewoner zal de eerstvolgende kandidaat van de wachtlijst benaderd worden. Onze wachtlisten zijn helaas vol.

S.T.E.R. is te bereiken via info@ster-wonen.nl  of via een van onze bestuursleden waarvan de contactgegevens vermeld zijn onder “VERENIGING” op deze website.

Postadres:
Secretariaat vereniging S.T.E.R.
p/a Sophialaan 11
5684 LB  Best