Privacyverklaring

Vereniging S.T.E.R., gevestigd aan Sophialaan 11, 5684 LB Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:

vereniging S.T.E.R.

p/a Sophialaan 11, 5684 LB Best, later locatie in Ekerschot Noord in Oirschot

Telefoon +31 653244786

Arjan van den Heuvel is de Functionaris Gegevensbescherming van vereniging S.T.E.R. Hij is te bereiken via bestuurs.t.e.r.oirschot@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging S.T.E.R. verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent of lid wil worden van onze vereniging en omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en per telefoon

Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging S.T.E.R. kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

Wlz-indicatie of Wmo-beschikking

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuurs.t.e.r.oirschot@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie

Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging S.T.E.R. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van betaling (lidmaatschap, contributie etc.)

Verzenden van een nieuwsbrief en/of overige informatie

Om je te kunnen bellen, e-mailen, appen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om je te informeren over voortgang van algemene aard en/of gerelateerd aan de diverse commissies die vereniging S.T.E.R. heeft ingesteld

Alle andere taken en activiteiten gerelateerd aan de doelstelling van vereniging S.T.E.R.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging S.T.E.R. neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vereniging S.T.E.R.) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging S.T.E.R. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

  • Categorie:
    • Persoonsgegevens:
      • Bewaartermijn:
        • Zolang een aspirant lid op de wachtlijst/geïnteresseerdenlijst van vereniging S.T.E.R. staat
        • Zolang een lid, lid is van vereniging S.T.E.R.
    • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
      • Bewaartermijn:
        • Zolang een aspirant lid op de wachtlijst/geïnteresseerdenlijst van vereniging S.T.E.R. staat
        • Zolang een lid, lid is van vereniging S.T.E.R.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging S.T.E.R. verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze taken voortvloeiend uit de doelstelling van vereniging S.T.E.R. of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met verenigingen, stichtingen en bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Vereniging S.T.E.R. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging S.T.E.R. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vereniging S.T.E.R. en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuurs.t.e.r.oirschot@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Vereniging S.T.E.R. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging S.T.E.R. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via bestuurs.t.e.r.oirschot@gmail.com

 

Wijziging Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijziging worden via de website en/of digitale nieuwsbrief aan je bekend gemaakt. Vereniging S.T.E.R. adviseert je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

 

Oirschot, november 2020