Ster wonen logo

Vereniging

Per 21  augustus 2017 is S.T.E.R. officieel een vereniging en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Kvk gegevens: 69442843

De bestuurleden van vereniging S.T.E.R.: 

Voorzitter:

Arjan van den Heuvel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-53244786

 

Vice voorzitter:

Marij van Nunen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-57655021

 

Secretaris:

Ineke van den Heuvel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-46722587

 

Penningmeester:

Hans Schocke

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-41299239

 
         
         

 

Beleidsplan

ANBI:

 1. Doelstelling
 2. Beleid
 3. Activiteiten
 4. Financieel verslag

 

Doelstelling:

Vereniging S.T.E.R.

streeft ernaar om een beschermde woonvorm te realiseren binnen de dorpskern van Oirschot voor circa 16 jongeren bestaande uit 2 groepen van jongvolwassenen waarbij de ene groep aangewezen is op 24-uurs zorg en overdag aangewezen zal zijn op (arbeidsmatige) dagbesteding en waarbij de andere groep overdag richting betaald werk zal gaan en beperkte (woon)-begeleiding nodig heeft.

Artikel 2 van de akte van oprichting luidt:

 • De vereniging stelt zich ten doel:
  • het realiseren, beheren en exploiteren van een kleinschalige en beschermde woonvorm voor jong volwassenen met een stoornis in het autisme spectrum met een normale intelligentie, lichte of matige verstandelijke beperking, binnen de dorpskern van Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De vereniging beoogt niet het maken van winst.

 

Beleid:

Vereniging S.T.E.R.

Streeft ernaar om een beschermde woonvorm te realiseren binnen de dorpskern van Oirschot voor circa 16 jongeren bestaande uit 2 groepen van jongvolwassenen waarbij de ene groep aangewezen is op 24-uurs zorg en overdag aangewezen zal zijn op (arbeidsmatige) dagbesteding en waarbij de andere groep overdag richting betaald werk zal gaan en beperkte (woon)-begeleiding nodig heeft.

De hoofdlijnen van het Beleid kunnen als volgt omschreven worden:

 • het realiseren van een woonvorm voor onze jongvolwassene, met hun beperkingen, waar zij zelfstandig kunnen wonen en net als andere jongeren van hun leeftijd op zich zelf gaan wonen;
 • het opzetten van een kleinschalige en beschermde woonvorm voor circa 16 jongvolwassenen binnen de dorpskern van Oirschot;
 • de jongvolwassenen maximale zelfstandigheid bieden met hulp en begeleiding op individueel niveau vanuit een professionele en gespecialiseerde zorgpartner;
 • onze jongvolwassenen met een beperking heeft het recht om in of nabij de huidige woonomgeving te blijven wonen en te participeren;
 • voor activiteiten, daar waar dat kan, gebruik te maken van vrijwilligers & maatjes om daarmee ook de integratie in de woonomgeving te bevorderen en om “Oirschot naar binnen te halen”;
 • voor onze jongvolwassenen een goede basis te leggen voor een beschermde woonvorm, waarin de jongeren zich thuis voelen en welke toekomst bestendig is.

 

Activiteiten:

Vereniging S.T.E.R.

streeft ernaar om een beschermde woonvorm te realiseren binnen de dorpskern van Oirschot voor circa 16 jongeren bestaande uit 2 groepen van jongvolwassenen waarbij de ene groep aangewezen is op 24-uurs zorg en overdag aangewezen zal zijn op (arbeidsmatige) dagbesteding en waarbij de andere groep overdag richting betaald werk zal gaan en beperkte (woon)-begeleiding nodig heeft.

Alle leden, wettelijk vertegenwoordigers en vrijwilligers van vereniging S.T.E.R. zullen doorlopend die activiteiten ontplooien die nodig zijn om de doelstelling waar te maken.

 • 2018-01-22 – Algemene Ledenvergadering vereniging S.T.E.R.

Hierbij opgenomen het verslag van de algemene leden vergadering over 2017:

Verslag Algemene Ledenvergadering S.T.E.R. - 2017

 

Financieel:

Vereniging S.T.E.R.

streeft ernaar om een beschermde woonvorm te realiseren binnen de dorpskern van Oirschot voor circa 16 jongeren bestaande uit 2 groepen van jongvolwassenen waarbij de ene groep aangewezen is op 24-uurs zorg en overdag aangewezen zal zijn op (arbeidsmatige) dagbesteding en waarbij de andere groep overdag richting betaald werk zal gaan en beperkte (woon)-begeleiding nodig heeft.

Alle functies binnen verenigen S.T.E.R. waren, zijn en blijven volledig onbezoldigd. Bestuurders worden genoemd in het menu onder "Contact".

 • In de Algemene Ledenvergadering van vereniging S.T.E.R. op 22 januari 2018 is het financiële verslag 2017 goedgekeurd. Er zijn geen extra vermeldingen over 2017.

 

Contact:

Vereniging S.T.E.R.

Streeft ernaar om een beschermde woonvorm te realiseren binnen de dorpskern van Oirschot voor circa 16 jongeren bestaande uit 2 groepen van jongvolwassenen waarbij de ene groep aangewezen is op 24-uurs zorg en overdag aangewezen zal zijn op (arbeidsmatige) dagbesteding en waarbij de andere groep overdag richting betaald werk zal gaan en beperkte (woon)-begeleiding nodig heeft.

Contact:

Voor contacten met de diverse vertegenwoordigers van vereniging S.T.E.R. kunt u zich wenden tot:

Algemeen:

Website Vereniging S.T.E.R.

Algemene Informatie

Vereniging S.T.E.R.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0657655021

Secretariaat:

Contactpersoon

E-mailadres

Tel.nr.

Ineke van den Heuvel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0646722587

Verenigingsbestuur:

Contactpersoon

E-mailadres

Functie

Arjan van den Heuvel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

voorzitter

Marij van Nunen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vicevoorzitter

Hans Schocke

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

penningmeester

Ineke van den Heuvel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

secretaris

 

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering S.T.E.R. maandag 22 januari 2018

Notulist: Ineke van den Heuvel

Aanwezig:  Marij en Harry van Nunen, Jeanine Nuwenhoud, Carina en Willy van de Ven, Tiny

      van de Ven,  Mario van de Wetering, Nicole Appeldoorn, Hans Schocke, Monique en

      Johan Wolfs, Toine Baudoin, Arjan en Ineke van den Heuvel

Afwezig:     Marianne van de Wetering, Willem Nuwenhoud

 1. Opening en welkom
 1. Kascontrole 2017+ goedkeuring Jaarrekening 2017

De kascommissie (Harry en Mario) heeft na kascontrole 2017 geconstateerd dat er een kleine correctie van de cijfers dient plaats te vinden. Na deze aanpassing wordt de jaarrekening 2017 goedgekeurd. Het bestuur van S.T.E.R. wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid van 2017.

 1. Concept begroting 2018

Deze is gebaseerd op 10 leden, het aantal dat wij momenteel aanhouden. De vergadering gaat na een korte inhoudelijke discussie over de hoogte van de opgevoerde posten akkoord met de begroting 2018. De begroting 2018 zal samen met de jaarrekening 2017 als bijlagen worden meegestuurd met de aanvraag Projectsubsidie (zie punt 8 onder financiën en fondsenwerving).

 1. Voorstel Werkgroep zorg voor keuze zorgpartner

Namens de werkgroep Zorg geeft Nicole uitleg over het gevoerde selectieproces waarin gesproken is met 3 zorgpartners, Lunet Zorg, Amarant (= Self) en Cello. Voorafgaande aan de kennismakingsgesprekken heeft de werkgroep 12 vragen opgesteld.  Elk werkgroep lid heeft hieruit een selectie gemaakt van 5 vragen die persoonlijk als meest belangrijk worden gezien. Met behulp van het invullen van scorelijsten heeft iedereen de beantwoording op de vragen door de 3 zorgpartners een waardering gegeven (zeer goed = 4 pt, goed = 3 pt, voldoende = 2 pt, onvoldoende = 1 pt).

De kennismakingsgesprekken leverde voor de werkgroep Zorg aanvullende vragen op, die achteraf schriftelijk aan Lunet Zorg en Amarant zijn gesteld en Cello tijdens het kennismakingsgesprek zijn voorgelegd. Alle scorelijsten zijn verwerkt en opgenomen in het document selectiezorgpartner S.T.E.R. dat aan alle leden van de vergadering is verstuurd. Hierin staat opgenomen dat Cello op plaats 1 komt. Alhoewel de behaalde score Amarant op een 2e plek zet, geeft de werkgroep Zorg aan dat gevoelsmatig Lunet Zorg op 2e plek komt mede op basis van de beantwoording van de aanvullende vragen. De werkgroep Zorg adviseert de vergadering om met Cello als zorgpartner de oriëntatiefase in te gaan.

In aansluiting op de Statuten van vereniging S.T.E.R. kan per kind 1 stem worden uitgebracht.

Alle kinderen zijn tijdens deze algemene ledenvergadering vertegenwoordigd, hetgeen inhoudt dat er in totaal 9 stemmen uitgebracht kunnen worden.

Er worden 9 stemmen uitgebracht om in te stemmen met het voorstel van de werkgroep Zorg. Vereniging S.T.E.R. kiest hiermee unaniem voor zorgpartner Cello.

Cello, Lunet Zorg en Amarant zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van onze keus. Arjan zal telefonisch contact opnemen met Edwin van Helvoort, hoofd clientenservice Cello om hem persoonlijk te informeren.

 1. Notulen vergadering 18 december 2017

Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen, waarmee de notulen hiermee zijn vastgesteld.

 1. Huishoudelijk Reglement (HR)

Schuiven we door naar de volgende vergadering.

      

 1. Afspraak met Stichting de Bongerd

Arjan heeft op 2 januari 2018 een gesprek gehad met de voorzitter van dit ouderinitiatief, dhr. Stevens en mw. Rovers. Uitgelegd wat wij als Vereniging S.T.E.R. willen, wij in gesprek zijn met gemeente, Wooninc en aan het oriënteren zijn voor een zorgpartner.  Er is in dit contact geen openheid gegeven hoever wij in het proces zijn.

Duidelijk is dat de Bongerd vooruit wil en binnen 2 jaar iets gerealiseerd wil hebben. Probleem is echter dat zij geen locatie hebben, de contacten met gemeente Oirschot en Wooninc als negatief worden ervaren. Zij gaan zich nu oriënteren op particuliere mogelijkheden.  Wij zullens naar de toekomst toe contact blijven houden, wellicht dat wij op sommige vlakken elkaar kunnen ondersteunen c.q. versterken (inzetten 24 uur zorg, dagbesteding, vervoer).

Nicole:  hebben zij een andere visie dan S.T.E.R.?

De Bongerd verschilt in hun visie niet heel veel met ons maar wel qua organisatiestructuur. Zij zijn een Stichting en hebben daar bewust voor gekozen. Zij zijn nu bezig voor ca 10 bewoners.

 1. Stand van zaken werkgroepen

 

Bouw :

-      Wooninc/Laride

Rene Clijsen heeft in onze afspraak van 7 december 2017 aangegeven zowel Wooninc alsook Laride te vertegenwoordigen ivm ziekte van Eva van der Burgt  Inmiddels is er een nieuwe manager benoemd, Emiel Kint (manager vastgoed).  Rene zal aan de hand van ons visie document (wonen) en PVE verschillende mogelijkheden uitwerken met een financiële onderbouwing daarbij. Arjan heeft wekelijks telefonisch contact met Rene om de voortgang te bewaken. Rene is op de hoogte van onze tijdslijn en tussentijdse afspraak met Piet Machielsen op 29 januari a.s. en ook dat de gemeente een financieel haalbare businesscase wil.

Op 20 februari a.s. om 10.00 uur is er een vervolgafspraak met Wooninc. Vanuit S.T.E.R.  zullen Arjan, Willy, Toine en Toon bij dit gesprek aanwezig zijn.

 • Afspraak gemeente Oirschot, 29 januari 2018

Afspraak met Piet Machielsen en Radha Parahoe om 9.00 uur. Vanuit S.T.E.R. zijn Arjan, Hans en Toon aanwezig. In dit gesprek zullen wij onze voortgang bespreken m.b.t. keuze zorgpartner, contact en vervolgafspraak Wooninc en afspraak met Marie-Louise Luijbrechts (directeur Franciscanessenklooster) op 29 januari a.s. 13.30 uur.

Piet Machielsen heeft in een vorig gesprek aangegeven dat in de visie van de gemeente een woongroep als S.T.E.R. heel goed binnen de toekomstvisie/doel van deze kloosterlocatie past. Meest haalbare locaties zijn locaties op basis van medefinanciering via Volkshuisvestingsfonds van de gemeente (onrendabele top) en op basis van een reëel PvE.

 

 • Arjan heeft van Radha per mail d.d. 18 januari 2018 doorgekregen dat de (zorg)behoefte van S.T.E.R. niet past binnen de reguliere beleidskaders op grond waarvan een gesprek met WMO of Wijzer niet zinvol is, aldus de reactie van beleidsadviseur Sociaal Domein. Zij zal zich moeten verdiepen op welke wijze dat in de gemeente Reusel mogelijk is gemaakt en wat de beste oplossing is voor S.T.E.R. Zij heeft daar onvoldoende tijd voor en gaat hierover in gesprek met haar manager. Op 22 januari 2018 heeft Radha per mail gereageerd en aangegeven teleurgesteld te zijn in de reactie van haar collega. Een gesprek met haar manager heeft hierin niets veranderd. Piet Machielsen heeft aansluitend op onze afspraak op 29 januari a.s. een afspraak met de betreffende manager.

Willy: algemeen beeld dat binnen gemeenten weinig kennis aanwezig is welke 

           mogelijkheden de WMO biedt, waardoor deze onvoldoende gebruikt/benut

           worden. Hij kent iemand die bij gemeenten langs gaat om hierover te informeren.

           Willy zal contact met hem opnemen.

Website en communicatie:

24 januari 2018 zal Miriam Termeer uitleg geven over Pleio. Locatie is bij Marij, aanvang 20.00 uur.

Financiën en Fondsenwerving:

 • Projectsubsidie

Hans zal na afloop van de vergadering de aanvraag Projectsubsidie bij de gemeente in de brievenbus stoppen. Deze zal voorzien worden van de eerder in deze vergadering goedgekeurde jaarrekening 2017 en begroting 2018. Er wordt een bedrag van € 2.400,- aan subsidie aangevraagd, op basis van realistisch te verwachten kosten die ook achteraf verantwoord kunnen worden. De subsidie wordt aangevraagd voor 1 jaar, indien nodig kunnen wij voor het nieuwe jaar een nieuwe aanvraag indienen.

        

 • Aanvraag ANBI-status

Het hebben van een ANBI-status helpt bij fondsenwerving. Hans heeft hiervoor een aanvraagformulier ingevuld. Hier moet een beleidsplan bij worden toegevoegd. Hans maakt hiervoor een opzet. Hans zal met Nicole contact opnemen omdat een ANBI-status gevolgen heeft voor de website (openbaar maken financiële gegevens vereniging S.T.E.R.). Aan welke voorwaarde moet de website verder voldoen voor de aanvraag en/of na toekenning ANBI-status?

 • Mailing van Rabobank ontvangen, waarbij verenigingen zich kunnen inschrijven om kans te maken op een geldbedrag. Op 5 februari a.s.om 20.00 uur (bij Hans) zullen Arjan, Toine en Hans hier samen naar kijken.

Activiteiten

28 januari 2018 van 12.00-14.30 uur.  Start is bij “de Burgemeester” in Oirschot.

De jongeren moeten allen een mobiel meenemen ivm het maken van foto’s.

Overig:

Er zullen 40 bouwplaten en 50 flyers gedrukt gaan worden. Waarschijnlijk is alles op tijd klaar zodat we deze tijdens onze afspraak met Piet Machielsen al kunnen afgeven.

Hans vraagt contactgegevens op van alle fractievoorzitters in Oirschot en stelt voor dat wij de brief aan de politiek zowel persoonlijk met de bouwplaat overhandigen, maar ook versturen. Wij kunnen dit via de griffier Hans Struik doen. Ter herinnering kunnen wij dit voor de verkiezingen evt nogmaals digitaal verzenden. We zullen dit ook aan Piet melden, omdat een mogelijk gevolg hiervan een melding in de krant kan zijn (door 1 van de politieke partijen)

 1. Rondvraag

Toine:  wil opgenomen worden in de werkgroep bouw

Gezien de huidige omvang van werkgroep Bouw wordt besloten deze op te splitsen ontwikkeling:   Arjan, Willy, Toine

Realisatie:         Marij, Ineke, Harry, Johan, Willy, Mario

werkgroep Communicatie : Nicole aanspreekpunt 

De werkgroep bestaat verder uit Monique, Willem en Arjan

werkgroep Financiën: Hans aanspreekpunt

de werkgroep bestaat verder uit Arjan en Toine 

Carina: probeer goed om te gaan met berichtgeving via mail en whatsapp. Wanneer er

              een reactie van iedereen wordt verwacht, geef dat duidelijk aan!

Tiny:  bedankt iedereen voor de cadeaubon!

 

Volgende vergadering:

woensdag 21  februari 2018 (Afmelding door Johan en Monique)

                      maandag 19 maart 2018

                      locatie Koetshuis (parochiesecretariaat)

        

 

 

© Vereniging S.T.E.R. Oirschot 2018

RSIN nr: 857875899

All Rights Reserved