Vereniging S.T.E.R.

 

Wij zijn vereniging S.T.E.R. (Stap tot Eigen Ruimte), opgericht door ouders die voor hun kinderen, met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of een licht verstandelijke beperking, binnen de dorpskern van Oirschot een wooninitiatief willen opzetten.

Vanuit dit wooninitiatief waarin wij samen werken met Cello en Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd gaan wij een woonzorgcomplex realiseren voor 24 jongvolwassenen verdeeld over de volgende 3 groepen:

  • 2 groepen van elk 8 jongvolwassenen waarvoor 24-uurs zorg nodig is en die een Wlz-indicatie hebben
  • 1 groep van 8 jongvolwassenen die begeleiding op maat krijgen op basis van een beschikking vanuit de Wmo. Dit kan op basis van een reguliere beschikking of een beschermd wonen beschikking. Wel is het hierbij van belang dat de kandidaten voldoen aan het vanuit vereniging S.T.E.R. gestelde bewonersprofiel.

Belangrijk hierbij is het volgende:

Mensen met een (psychische) kwetsbaarheid maken zoveel mogelijk onderdeel uit van de samenleving. Zij dragen een eigen verantwoordelijkheid, net als het sociale netwerk om de persoon heen en zij kunnen ook rekenen op vraaggerichte ondersteuning. De herstelgedachte en een positieve kijk op gezondheid zijn daarbij leidend. Om het herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is de inzet vanuit Beschermd Wonen gebaat bij een nauwe aansluiting op de lokale ondersteuningsketen. Een preventieve aanpak of snel handelen bij problemen voorkomt erger. Het is hierbij van belang dat zorg en ondersteuning zo flexibel mogelijk worden georganiseerd qua duur en intensiteit. Binnen het woonzorgcomplex is toezicht en begeleiding aanwezig, zowel op geplande als ongeplande momenten. Het doel is om te groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Gezien de groepssamenstelling en de leeftijden van onze kinderen, hanteren wij een instroomleeftijd van 18 tot 30 jaar.

Wanneer wij naar onze kinderen kijken beseffen wij dat gebaseerd op hun individuele beperkingen, het voor hen niet mogelijk is om zelfstandig te wonen. Door het realiseren van dit woonzorgcomplex kunnen wij voor hen een eigen plek creëren waar ze een vertrouwd, veilig en geborgen thuis zullen vinden. Een thuis waarin eenieder de mogelijkheid krijgt om zich op zijn of haar eigen niveau verder te ontwikkelen. 

Wij vinden als ouders dat iedereen met een beperking het recht heeft om in of nabij zijn/haar huidige woonomgeving te wonen en te participeren. Wij zijn daarbij als ouders betrokken en medeverantwoordelijk voor het opstarten van het woonzorgcomplex en willen ook in de toekomst betrokken blijven en inspraak blijven houden op het gebied van wonen en zorg voor onze kinderen.

 

Overzicht Oirschot

© Vereniging S.T.E.R. Oirschot 2023

RSIN nr: 857875899

All Rights Reserved

 

 

 

 

Bewaren